Rättsligt meddelande

Juridisk information och acceptans

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel, anges företagets identifieringsuppgifter nedan. Denna internetportal görs tillgänglig för användare av den enhet vars identifieringsdata är

: Levy & Goldberg SL
med CIF: B93292670 och adress på: Avenida José Banús, Playas del Duque urbanisation, Málaga 2G-byggnad, Marbella 29660 och telefon: +34 952810137.
Telefon: +34 639142718E-post: info.comlevy.

Detta juridiska meddelande inkluderar de allmänna villkoren som styr åtkomst och användning av denna webbplats, nedan kallad ”webbplatsen”. Användningen av webbplatsen innebär ett uttryckligt och fullständigt godkännande av dessa allmänna villkor i den version som publiceras vid den tidpunkt då användaren går in på den, utan att det påverkar de särskilda villkor som kan gälla för vissa av webbplatsens specifika tjänster.

Tillgång till webbplatsen är gratis förutom kostnaden för anslutningen via telenätet som tillhandahålls av den åtkomstleverantör som kontrakterats av användarna. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder och deras åtkomst är begränsad.

Användningen av portalen tillskriver tillståndet för användare av portalen (hädanefter ”användaren”) och innebär att man accepterar alla villkor som ingår i detta juridiska meddelande. Tillhandahållandet av Portaltjänsten har en varaktighet som är begränsad till det ögonblick då Användaren är ansluten till Portalen eller till någon av de tjänster som tillhandahålls genom den. Därför måste användaren noggrant läsa detta juridiska meddelande vid varje tillfälle då han avser att använda portalen, eftersom den och dess användningsvillkor i detta juridiska meddelande kan komma att ändras.

Vissa portaltjänster som är tillgängliga för internetanvändare eller exklusiva för Levy & Goldberg SL-klienter kan vara föremål för särskilda villkor, regler och instruktioner som, där så är lämpligt, ersätter, kompletterar och/eller modifierar detta juridiska meddelande och som måste godkännas av användaren innan tillhandahållandet av motsvarande tjänst börjar.

Immateriella och industriella rättigheter:

Denna webbplats och dess innehåll skyddas av gällande lagstiftning om immateriella rättigheter.
Levy & Goldberg SL är ägare eller licenstagare till alla immateriella och industriella äganderättigheter på sin webbplats, såväl som de delar som finns däri. Därför är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i vilket medium som helst och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från villkoren, uttryckligen förbjuden.

Varumärkena, handelsnamnen eller särskiljande kännetecknen ägs av Levy & Goldberg SL antingen av industriell eller immateriell egendom, utan att det är underförstått att tillgången till portalen tillskriver någon rättighet över de tidigare nämnda varumärkena, handelsnamnen och/eller särskiljande kännetecknen.

Alla produkter och tjänster på dessa sidor som INTE ägs av Levy & Goldberg SL är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns som sådana av vårt företag. De visas endast på Levy & Goldberg SL:s webbplats i syfte att marknadsföra och samla information. Dessa ägare kan begära ändring eller radering av informationen som tillhör dem.
Användarvillkor för portalen:

Allmän

Användaren åtar sig att använda portalen korrekt i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande. Användaren kommer att vara ansvarig gentemot Levy & Goldberg SL eller tredje part för eventuella skador som kan orsakas till följd av brott mot nämnda skyldighet.

Det är uttryckligen förbjudet att använda portalen för ändamål som är skadliga för egendom eller intressen hos Levy & Goldberg SL eller tredje part eller som på annat sätt överbelasta, skadar eller avaktiverar nätverk, servrar och annan datorutrustning (hårdvara) eller datorprodukter och applikationer (mjukvara) från Levy & Goldberg SL eller tredje part.

Innehåll

Användaren förbinder sig att använda innehållet i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande, samt med övriga villkor, regler och instruktioner som kan vara tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.
enunciative, användaren i enlighet med gällande lagstiftning måste avstå från:

Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt, offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera innehållet utom i fall som godkänts av lag eller uttryckligen samtyckts till av Levy & Goldberg SL eller av vem som äger utnyttjanderättigheterna där så är tillämpligt.

Reproducera eller kopiera för privat bruk innehållet som kan betraktas som programvara eller databas i enlighet med gällande lagstiftning om immateriella rättigheter, såväl som dess offentliga kommunikation eller göra det tillgängligt för tredje part när dessa handlingar nödvändigtvis innebär reproduktion av användaren eller en tredje part.

Extrahera och/eller återanvänd hela eller en väsentlig del av Innehållet i Portalen samt de databaser som Levy & Goldberg SL gör tillgängliga för Användare.

Introduktion av länkar till Portalen

Den internetanvändare som vill införa länkar från sina egna webbsidor till portalen måste följa villkoren som beskrivs nedan utan att deras okunnighet undviker det ansvar som följer av lagen:

Länken kommer endast att länka till portalens startsida eller huvudsida men du kommer inte att kunna reproducera den på något sätt (onlinelänkar, kopia av texterna, grafik, etc.) Det kommer att vara förbjudet i alla fall, i i enlighet med tillämplig och gällande lagstiftning vid alla tillfällen. , upprätta ramar eller ramar av något slag som omger portalen eller tillåter visning av innehållet via andra Internetadresser än portalens och i alla fall när de visas tillsammans med innehåll utanför portalen på ett sådant sätt att: (I) producerar, eller kan skapa, fel, förvirring eller bedrägeri hos användare om tjänstens eller innehållets verkliga ursprung; (II) involverar en handling av orättvis jämförelse eller imitation; (III) tjänar till att dra fördel av varumärkets rykte och prestige hos Levy & Goldberg SL eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning. Ingen typ av falsk, felaktig eller felaktig påstående om Levy & Goldberg SL, dess partners, anställda, kunder eller om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kommer att göras från sidan som introducerar länken.

Det kommer inte i något fall att anges på sidan där länken finns att Levy & Goldberg SL har gett sitt samtycke till att länken infogas eller att man sponsrar, samarbetar, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster på annat sätt.

Användningen av alla benämningar, grafiska eller blandade märken eller andra särskiljande tecken från Levy & Goldberg SL på avsändarens sida är förbjuden förutom i de fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen godkänts av Levy & Goldberg SL och närhelst det är tillåtet, i dessa fall, en direktlänk till portalen på det sätt som anges i denna klausul.

Sidan som upprättar länken måste troget följa lagen och får inte i något fall ha eller länka till sitt eget innehåll eller det från tredje part som: (jag) är olagligt, skadligt eller strider mot moral och goda seder (pornografiskt, våldsamt , rasister, etc.); (II) framkalla eller kan framkalla hos Användaren den falska uppfattningen att Levy & Goldberg SL prenumererar på, stödjer, följer eller på något sätt stödjer avsändarens idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga; (III) är olämpliga eller inte relevanta för aktiviteten av Levy & Goldberg SL med hänsyn till platsen, innehållet och temat för avsändarens webbplats.

Uteslutande av ansvar

Information
Levy & Goldberg SL ansvarar inte för de beslut som fattas baserat på informationen som tillhandahålls på Portalen eller för skador som orsakats Användaren eller tredje part på grund av åtgärder som enbart baseras på informationen som erhållits på Portalen.

Av kvaliteten på tjänsten

Tillgång till portalen innebär ingen skyldighet för Levy & Goldberg SL att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Användaren ansvarar i alla fall för att det finns lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera skadliga datorprogram.

Levy & Goldberg SL ansvarar inte för skador som orsakats av Användares eller tredje parts datorutrustning under tillhandahållandet av Portaltjänsten.

Om tjänstens tillgänglighet

Tillgång till portalen kräver tjänster och leveranser från tredje part, inklusive transport genom telekommunikationsnät vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet och drift inte motsvarar Levy & Goldberg SL. Följaktligen kan tjänsterna som tillhandahålls via portalen stängas av, avbrytas eller bli otillgängliga , före eller samtidigt med tillhandahållandet av portaltjänsten.

Levy & Goldberg SL ansvarar inte för skador eller förluster av något slag som orsakas Användaren som orsakar fel eller avbrott i telekommunikationsnäten som orsakar avstängning, indragning eller avbrott av Portaltjänsten under tillhandahållandet av samma eller med tidigare karaktär.

Av innehållet och tjänsterna länkade via portalen

Portalåtkomsttjänsten inkluderar tekniska länkenheter, kataloger och till och med sökverktyg som tillåter användaren att komma åt andra Internetsidor och portaler (nedan kallade ”Länkade webbplatser”). I dessa fall agerar Levy & Goldberg SL som leverantör av förmedlingstjänster i enlighet med artikel 17 i lag 34/2002 av den 12 juli om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel (LSSI) och kommer endast att ansvara för innehållet och tjänster som tillhandahålls på de länkade webbplatserna i den mån den har effektiv kunskap om olagligheten och inte har avaktiverat länken med due diligence. I händelse av att Användaren anser att det finns en Länkad Webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll, får han meddela Levy & Goldberg SL i enlighet med förfarandet och effekterna som fastställs i punkt 6, utan att denna kommunikation medför skyldighet att ta bort motsvarande länk .

I inget fall får förekomsten av länkade webbplatser förutsätta att det finns avtal med de ansvariga eller ägare till dessa, inte heller rekommendation, marknadsföring eller identifikation av Levy & Goldberg SL med de uttalanden, innehåll eller tjänster som tillhandahålls.

Levy & Goldberg SL känner inte till innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna och ansvarar därför inte för skador som orsakats av olaglighet, kvalitet, föråldrad, otillgänglighet, fel och värdelöshet av innehållet och/eller tjänsterna på de länkade webbplatserna eller för eventuella annan skada som inte är direkt hänförlig till Levy & Goldberg SL

Dataskydd.

Du kan läsa vår dataskyddspolicy (länk) för att lära dig mer om hur vi använder dina personuppgifter.

Kommunikation av olagliga och olämpliga aktiviteter:

I händelse av att användaren eller någon annan internetanvändare blir medveten om att de länkade webbplatserna hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagligt, skadligt, förnedrande, våldsamt eller strider mot moral, kan de kontakta Levy & Goldberg SL och ange följande ytterligheter:

Personuppgifter om den som ringer: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Beskrivning av fakta som avslöjar den länkade webbplatsens olagliga eller olämpliga karaktär. I händelse av kränkning av rättigheter, såsom immateriell och industriell egendom, personuppgifter för ägaren av den kränkta rättigheten när det är en annan person än kommunikatören. På samma sätt måste du tillhandahålla titeln som intygar legitimiteten för ägaren av rättigheterna och, i förekommande fall, representationens legitimitet för att agera på ägarens vägnar när det är en annan person än den kommunicerande parten. Uttryckligt uttalande om att informationen i anspråket är korrekt.

Mottagandet av Levy & Goldberg SL av kommunikationen som förutses i denna klausul kommer inte att innebära, enligt bestämmelserna i LSSI, effektiv kunskap om de aktiviteter och/eller innehåll som indikeras av kommunikatören.

På samma sätt måste du tillhandahålla titeln som intygar legitimiteten för ägaren av rättigheterna och, i förekommande fall, representationens legitimitet för att agera å ägarens vägnar när det är en annan person än den som ringer; Uttryckligt uttalande om att informationen i anspråket är korrekt.

Aviseringar

Alla meddelanden och meddelanden från parterna kommer att vara giltiga i enlighet med de medel som tillåts enligt lag. De som är relaterade till denna portal kommer att anses effektiva, för alla ändamål, om de görs via själva portalen.

Ändringar

Levy & Goldberg SL förbehåller sig rätten att göra de ändringar som de anser lämpliga på sin webbplats utan föregående meddelande, att kunna ändra, ta bort eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom den och det sätt på vilket de presenteras. .
Å andra sidan kan dessa villkor ändras när som helst. Ändringarna kommer att träda i kraft från det att de publiceras.

Sociala nätverk

Levy & Goldberg SL finns på olika sociala nätverk och plattformar, därför måste man, vid åtkomst till något av dessa eller andra nätverk, ta hänsyn till att tillämpliga användningsvillkor är de som varje plattform har upprättat, där Levy & Goldberg SL ingriper inte.

Lagstiftning

Detta juridiska meddelande regleras i var och en av dess ytterligheter av spansk lag, förutsatt att den tillämpliga lagen tillåter avsägning av den etablerade juridiska jurisdiktionen, är domstolarna i , utsedda som jurisdiktionen för att lösa eventuella tvister, uttryckligen avsäger sig användaren till någon annan jurisdiktion som kan motsvara.